Naše nabídka


Ochrana prostředí vodOchrana vod je komplexní činností spočívající v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod.

Kombinovaný přístup - povinnost stanovit v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity kombinovaným přístupem.

Obecná ochrana přírody a krajiny - představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů.

Lososové a kaprové vody - pro vymezení jednotlivých vod byl využit model členění toků podle Strahlera a podle reálného výskytu signálního druhu lipana podhorního (Thymallus thymallus) bylo provedeno rozdělení toků na lososové nebo kaprové úseky.

Fórum o rybaření

Na tyto nejnovější články o rybaření, rybářích a rybářském náčiní se můžete v nejbližší době těšit.

 

Můžete nám zanechat komentář